Izrada pumpne stanice zalivnog sistema kompeksa Kusjak u HE Đerdap 2 

NARUČILAC: PD “HE ĐERDAP”

Sanacija oblaoutvrde Mihajlovac - Slatinski most 

NARUČILAC: PD “HE ĐERDAP”

Nastavak izgradnje kišne kanalizacije unutar bloka B u stambenom naselju “Sava” u Obrenovcu 

NARUČILAC: JP ZA IZGRADNJU OBRENOVCA

 

Izgradnja crpne stanice u naselju Borča u Beogradu

NARUČILAC: PROJEKTOMONTAŽA A.D.